เกี่ยวกับบาร์โค้ด

///เกี่ยวกับบาร์โค้ด

การนำบาร์โค้ดมาใช้ในธุรกิจการค้าจะมีคุณประโยชน์หลายประการ คือ

ช่วยให้การขายปลีกทำได้เร็วขึ้น ในห้างสรรพสินค้าเมื่อนำบาร์โค้ดเข้าไปใช้ จะช่วยให้การคิดเงินและเก็บเงินของพนักงานเร็วขึ้น ประหยัดเวลา ทำให้บริการลูกค้าได้รวดเร็ว นอกจากนี้จะเห็นว่าจำนวนสินค้าในห้างสรรพสินค้า นับแสนๆชิ้นจะไม่ต้องติดป้ายทุกชิ้น ทุกกล่อง เพียงแต่เขียนป้ายบอกราคารายละเอียดของสอนค้าบนชั้นวางสินค้าเท่านั้น ผู้ซื้อจะสามารถรู้ราคาได้จากป้ายบนชั้นสินค้านั้นได้ทันที ส่วนในช่วงการลดราคาสินค้าหรือสินค้าในช่วงพิเศษก็ไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนป้ายราคากันใหม่
หมดทุกกล่องทุกชิ้น เพียงแต่ใส่ข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยน ราคาที่ต้องการได้ทุกชิ้นนอกจากนี้ความสามารถในการอ่านบาร์โค้ด ณ จุดชำระเงินของ การขายปลีกส่งผลให้การชำระเงินกระทำได้เร็วขึ้น ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากการกดตัวเลขราคาสินค้าของพนักงานเก็บเงินลดงานที่จะต้องทำตั้งแต่ 23-48% ขึ้นอยู่กับจำนวนชิ้นของสินค้าที่จำหน่าย ณ จุดชำระเงิน เพิ่มพื้นที่การขายและลด จำนวนพนักงานเก็บเงินนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสะดวกต่อการปรับราคา เพื่อการส่งเสริมการขาย
เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการบริหาร ระบบเลขหมายประจำตัวสินค้าและบาร์โค้ดจะช่วยให้ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสามารถ ตัดสินใจทางด้านการผลิตและการตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลที่ได้จากบาร์โค้ดจะถูกนำมาแปรเป็นข้อมูลที่สำคัญทั้งยอดขาย ประเภทสินค้าที่ขาย ตลอดจนยอดสินค้าคงเหลือในสต๊อกโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นข้อมูลจากรหัสบาร์โค้ดและบาร์โค้ดทำให้ผู้ผลิต ตลอดจนผู้ประกอบการสามารถ ทราบถึงรูปแบบ รสนิยม และความต้องการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วด้วย ค่าใช้จ่ายที่ต่ำ อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต และการกำหนดกลยุทธ์ด้าน การตลาดที่ทันต่อเหตุการณ์
การควบคุมสินค้าคงคลังสามารถทำได้ง่าย การใช้บาร์โค้ดจะเกิดความสะดวดสบายทางด้านการตรวจสอบจำนวนสินค้า ทำให้ ผู้บริหารสามารถรู้ได้ทันทีถึงปริมาณของสินค้าที่เพิ่งเข้ามา ปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ และปริมาณสินค้าที่จำหน่ายออกไปทุกขณะที่สินค้ามีการเคลื่อนไหวออกจากที่เก็บสินค้า ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ และวางแผนการควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณ ที่ต้องการได้

ประโยชน์ของบาร์โค้ด ต่อผู้ใช้กลุ่มต่างๆ

ผู้ผลิต

สามารถใช้เลขหมายในการค้าขายทั่วโลก
ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า
ได้ข้อมูลยอดขาย และส่งเสริมการขายได้รวดเร็ว
ควบคุมการขายได้ดี ป้องกันสินค้าขาด
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบในการติดต่อค้าขายกับผู้อื่น
ผู้ค้าส่ง

กระตุ้นทั้งระบบให้รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น
การสั่งซื้อสินค้า
การรับ-ส่งสินค้า
ควบคุมสินค้าคงคลังได้ทันท่วงที
ผู้ค้าปลีก

ป้องกันการติดราคาผิด
เก็บเงินได้เร็วขึ้น
ทำให้ใช้ประโยชน์กับเนื้อที่ได้สูงสุด
ทำให้การทำงานง่ายและรวดเร็ว เช่น การปรับเปลี่ยนราคา
ประหยัดแรงงานในการให้พนักงานเปลี่ยนราคาและติดราคา
ให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารได้มากขึ้น
บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
ผู้บริโภค

ป้องกันการผิดพลาดเวลาชำระเงิน
ได้รับบริการเร็วขึ้น
มีรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อ

 

เกี่ยวกับบาร์โค้ด บาร์โค้ด EAN-13

เกี่ยวกับบาร์โค้ด บาร์โค้ด EAN-13

ระบบของบาร์โค้ด

การติดบาร์โค้ดของสินค้านั้น ๆ โดยเฉพาะ นอกจากจะคำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วในการทำงานแล้วยัง จะต้องคำนึงถึงการใช้มาตรฐาน
การกำหนดเลขหมายที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอีกด้วย
ส่วนระบบบาร์โค้ด ที่นำมาใช้ในประเทศไทยนั้น เป็นระบบบาร์โค้ด EAN ซึ่งเป็นระบบที่นยมใช้กันมากที่สุด EAN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่
กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม
สำหรับบาร์โค้ดในประเทศไทยเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจัง โดยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย (Thai Article Numbering Council) หรือ
“TANC” เป็นองค์กรตัวแทนของ EAN ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประเทศไทยเลือกใช้ระบบ EAN-13 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของเลขชุด 13 หลัก มีความหมายดังนี้

123 : 3 หลักแรก คือรหัสของประเทศ8858คือประเทศไทย

4567 : 4 ตัวถัดมา เป็นรหัสโรงงานที่ผลิต

89012 : 5 ตัวถัดมา เป็นรหัสสินค้า

8 : ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบ เลข 12 ข้างหน้าว่ากำหนดถูกต้องหรือไม่ ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ดตัวนั้นจะอ่านไม่ออก สื่อความหมายไม่ได้
การขอมีรหัส Barcode

การขอมีรหัสบาร์โค้ดสามารถยื่นขอได้ที่ TANC เท่านั้น โดยนำหลักฐานดังนี้ไปแสดงด้วย

บุคคลธรรมดา/ร้านค้า/บริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
4.สำเนาใบ ภ.ง.ด.90,91 หรือสำเนาใบเสร็จชำระภาษี
5.ใบสมัครสมาชิกของสถาบันฯ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4.สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
5.สำเนาใบภ.ง.ด.90,91 หรือ สำเนาใบเสร็จชำระภาษี
6.ใบสมัครสมาชิกของสถาบันฯ
1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2.สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียนการค้า
3.สำเนาหนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20,ภพ.01 หรือ ภพ.09)
4.สำเนางบกำไรขาดทุนของปีที่ผ่านมา
5.ใบสมัครสมาชิกของสถาบันฯ