IP ที่ว่าหมายถึงอะไร

/IP ที่ว่าหมายถึงอะไร
IP ที่ว่าหมายถึงอะไร 2018-09-11T13:15:54+07:00

 

IP ที่ว่าหมายถึงอะไร

zebra-announces-3600-ultra-rugged-barcode-scanner-series-img-png

IP ย่อมาจาก Ingress Protection Ratings คือ ค่ามาตรฐานการป้องกัน ซึ่งจะเป็นค่าแสดงระดับการป้องกันของกล่องแผงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง

โดยที่ค่า IP จะแสดงด้วยตัวเลข 2 หลักคือ รูปแบบการแสดงมาตรฐานจะเป็น IPXX ซึ่ง XX เช่น IP65 IP67 IP68 เป็นต้น

ตัวเลขหลักที่ 1 หมายถึงการป้องกันจากของแข็ง ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-6

ตัวเลขหลักที่ 2 หมายถึงการป้องกันจากของเหลว ซึ่งจะมีตั้งแต่ 0-8

 

ความหมายของแต่ละตัวเลข

ตัวเลข ตัวเลขหลักที่ 1 : การป้องกันจากของแข็ง ตัวเลขหลักที่ 2 : การป้องกันจากของเหลว
0 ไม่มีการป้องกันใดๆได้เลย ไม่มีการป้องกันจากของเหลวใดๆได้เลย
1 การป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม. ขึ้นไป มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงมาในแนวดิ่ง
2 การป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12 มม. ขึ้นไป มีการป้องกันจากหยดน้ำที่หยดลงกระทบทำมุม 15 องศาจากแนวดิ่ง
3 การป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มม. ขึ้นไป มีการป้องกันจากน้ำฝนที่ตกกระทบทำมุม 60 องศาจากแนวดิ่ง
4 มีการป้องกันจากของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มม. มีการป้องกันจากน้ำได้รอบทุกทิศทาง
5 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละออง แต่ต้องเป็นฝุ่นละอองของสารที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ได้รอบทุกทิศทาง
6 มีการป้องกันจากฝุ่นผงละอองของสารที่อาจทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นอันตรายได้ มีการป้องกันจากสายน้ำ (jet water) ที่มีแรงคล้ายๆกับน้ำทะเล
7 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำได้
8 มีการป้องกันจากผลกระทบที่เกิดจากการจุ่มลงในน้ำภายใต้แรงกดดันได้

            

เลขที่เห็นบ่อยๆ ตามโฆษณา

IP65 สามารถป้องกันฝุ่นได้และป้องกันน้ำได้ระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถลงทะเลได้

IP66 สามารถป้องกันฝุ่นได้และป้องกันละออกน้ำหรือฝนได้

IP67 สามารถป้องกันฝุ่นได้และเอาลงจุ่มน้ำได้ที่ความลึก 15 Cm. ถึง 1 M.

IP68 สามารถป้องกันฝุ่นได้และสามารถใช้งานใต้น้ำได้เลย