Call: 02949 5025 | LINE: @beginsystem|email: info@beginsystem.com

QR Code คือ

QR-Code (ย่อมาจาก Quick Response Code) เป็นชนิดของบาร์โค้ดเมทริกซ์ (หรือรหัสสองมิติ) ออกแบบครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ระบบได้กลายเป็นที่นิยมของนอกอุตสาหกรรมเนื่องจากการอ่านอย่างรวดเร็วและความจุขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับ รหัสประกอบด้วยโมดูลสีดำจัดอยู่ในรูปแบบตารางบนพื้นสีขาว ข้อมูลที่เข้ารหัสจะถูกสร้างขึ้นจากสัญลักษณ์ใด ๆ ของข้อมูล (เช่นสัญลักษณ์ไบนารีตัวอักษรและตัวเลขหรือคันจิ)

QR-Code

 ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบบาร์โค้ด 2 มิติชนิดต่างๆ

 บาร์โค้ด 2 มิติ
 
PDF417 MaxiCode
 Data Matrix QR Code
 ผู้พัฒนา (ประเทศ)
 Symbol
Technologies
(สหรัฐอเมริกา)
 Oniplanar
(สหรัฐอเมริกา)
 RVSI Acuity
CiMatrix
 DENSO
 ประเภทบาร์โค้ด  แบบสแต๊ก  แบบเมตริกซ์   แบบเมตริกซ์   แบบเมตริกซ์
 ขนาดความจุข้อมูล ตัวเลข
 2, 710
 138  3,116  7,089
 ตัวอักษร  1,850  93  2,355  4,296
 เลขฐานสอง  1,1018  –  1,556  2,953
 ตัวอักษรญี่ปุ่น  554  –  778  1,817
 ลักษณะที่สำคัญ – บรรจุข้อมูลได้มาก
 – มีความเร็วในการอ่านสูง
 – บาร์โค้ดมีขนาดเล็ก  – บาร์โค้ดมีขนาดเล็ก
– มีความเร็วในการอ่านสูง
– บรรจุข้อมูลได้มาก 
 มาตรฐานที่ได้รับ  -ISO/IEC 15438
– AIM USS-PDF417
 -ISO/IEC 16023
-ANSI/AIM
BC10-ISS-MaxiCode
 – SIO/IEC 16022
ANSI/AIM
BC11-ISS-Data Maxtix
 – SIO/IEC 18004
– JIS X 0510
JEUDA-55
– AIM ITS/97/001
ISS-QR Code

การนำเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติมาใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานบาร์โค้ดแบบ QR Code
– ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการติดบาร์โค้ดบนชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์ต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลของอะไหล่ชิ้นนั้น เช่น ชื่อรุ่น รหัสอะไหล่ และประเภท
ของอะไหล่ เป็นต้น
– ด้านกระบวนการผลิตสินค้ามีการติดบาร์โค้ด 2 มิติบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของแผงวงจรนั้น

About the Author:

Leave A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.